Propietario do Sitio Web

 • Denominación social: Grandes y pequeñas casas SL
 • CIF: B15586514
 • Datos de contacto:
  • Dirección: Xosé Chao Rego 8, Santiago de Compostela provincia de A Coruña
  • Teléfonos de contacto: 981 558 705
  • Dirección de correo electrónico: casagrande@bachao.es

Condicións de uso

Este sitio web ten como finalidade facilitar aos usuarios e/ou clientes potenciais, ou clientes, información relacionada coas actividades de Grandes y pequeñas Casas SL e os servizos que ofrece, así como proporcionar información que poida resultar de interese. Con esta web Grandes e pequeñas casas SL pretende ofrecer un servizo útil, polo que son benvidas as suxestións dos seus usuarios. Pero se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, debe deixar de utilizar o sitio web. O acceso a el implica a súa aceptación sen reservas. Determinados servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con disposicións específicas en materia de protección de datos persoais. É imprescindible lelo e aceptalo antes de solicitar o servizo en cuestión.

I Acceso

O acceso é público, aínda que hai determinadas partes do sitio web cuxo acceso está reservado para os clientes, a través dun ID de usuario e contrasinal. Os usuarios que non sexan clientes poden visitar as seccións públicas da páxina e nunca deben tentar acceder ás seccións de acceso restrinxido, a non ser que teñan autorización asignando un ID de usuario e un contrasinal.

II Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

Grandes y pequeñas casas SL resérvase o dereito de realizar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida no sitio web, da súa configuración e presentación e das condicións de acceso.

III Contidos e páxinas vinculadas

A información contida neste sitio web ten carácter meramente informativo, e en ningún caso constitúe consello de ningún tipo. A política de Grandes y pequeñas casas SL é intentar que o contido estea sempre actualizado, pero pode ocorrer que non o sexa. O Sitio Web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou informativos que poden non reflectir o estado actual e referirse a situacións xerais, polo que o seu contido nunca poderá ser aplicado polo usuario a casos concretos. As opinións expresadas nel non reflicten necesariamente as opinións do propietario do sitio web. O usuario non deberá actuar en base á información contida neste Sitio Web sen acudir previamente á correspondente consulta co persoal de Grandes y pequeñas casas SL. Os usuarios comprométense a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que ofrece o propietario do sitio web. As ligazóns externas contidas neste sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. O propietario do sitio web non se fai responsable do contido nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas non implica que Grandes y pequeñas casas SL recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino. A función dos enlaces que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar aos usuarios e clientes da existencia doutras fontes de información sobre o tema en Internet, onde poden ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina. Grandes y pequeñas casas SL en ningún caso será responsable dos resultados obtidos a través dos devanditos enlaces. En calquera caso, Grandes y pequeñas casas SL non asume a responsabilidade derivada dos contidos enlazados dende o seu sitio web, nin pode garantir a ausencia de virus, nin outros elementos neles que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou ficheiros, ou nos datos, do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza causados ​​ao usuario por este motivo. Aínda que as ligazóns son vixiadas periódicamente para que isto non ocorra, no caso de que algún usuario ou terceiro considere que os contidos ou servizos proporcionados polas páxinas enlazadas son ilegais, vulneran valores ou principios constitucionais, ou danan bens ou dereitos de o usuario ou un terceiro, póñase en contacto inmediatamente Grandes y pequeñas casas SL dita circunstancia, e especialmente se as ligazóns consisten en:
 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos segundo a normativa aplicable
 • Actividades ou contidos que vulneren os dereitos de propiedade intelectual ou industrial
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación criminal, a seguridade pública e a defensa nacional
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, o principio de non discriminación, a protección da saúde e da infancia, a protección de datos persoais ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

IV Protección de datos persoais

Introdución

Os datos persoais vinculados a este sitio web respectan os requisitos do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Grandes y pequeñas casas SL titular do sitio web, tratará os datos persoais recollidos a través deste sitio web cumprindo a normativa do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a normativa española vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, polo que o envío de datos por parte dos interesados ​​é absolutamente voluntario e é absolutamente voluntario. debidamente anunciado.

Propósitos

En particular, os datos facilitados a través da páxina web serán tratados para a xestión do contacto ou da consulta realizada e, no seu caso, se se realiza unha solicitude ou pedido, a xestión administrativa, contable e tributaria dos mesmos, así como o histórico Arquivo.

Lexitimación do tratamento

A lexitimidade do tratamento dos teus datos é consecuencia do consentimento que prestas mediante o envío do formulario de contacto ou consulta. De realizarse solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada desta, que poderá chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas dela. Tamén existe lexitimación polo interese do propietario do sitio web ou do usuario.

Comunicacións de datos

Os datos derivados do contacto e consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se estamos tratando os seus datos persoais ou non. Os interesados ​​teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento. En determinadas circunstancias previstas no artigo 18 do RGPD, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, así mesmo, por motivos relacionados coa súa situación particular , opoñerse ao tratamento dos seus datos. Os interesados ​​teñen dereito a opoñerse á elaboración de perfiles. Se se cumpren os requisitos do artigo 20 do RGPD, tes dereito a solicitar a portabilidade dos teus datos. Tamén teñen dereito, en calquera momento, a revogar o consentimento prestado. Como consecuencia da aplicación do dereito de supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna en liña, os interesados ​​teñen dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia determinada polo Tribunal de Xustiza da UE.

Exercicio dos Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos por escrito ao enderezo físico mencionado anteriormente. Grandes y pequeñas casas SL, a través do correo electrónico tamén facilitado e, se é o caso, ao noso Delegado de Protección de Datos Se considera que os seus dereitos non foron debidamente atendidos, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, coa información de contacto: Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid Páxina web: www.agpd.es Teléfono: 901 100 099 Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Formas polas que se recollen os datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Grandes y pequeñas casas SL é titular.

Datos recollidos polo servidor web

 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interface de usuario
 • Idioma Navegador
Os datos persoais recollidos polo servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Grandes y pequeñas casas SL é titular.

Medios tradicionais

Así mesmo, pode facilitarnos os seus datos por teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados no apartado de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente proporcionarlle a información ou os servizos que nos solicite. Determinados servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con disposicións específicas en materia de protección de datos persoais. É imprescindible lelo e aceptalo antes de solicitar o servizo en cuestión.

Redes sociais

Contamos cun perfil nas principais redes sociais de Internet, recoñecendo en todo caso aos responsables do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e demais perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade realizará cos ditos datos será, como máximo, o que permita a rede social para os perfís corporativos. Así, poderemos informar aos seguidores por calquera medio que permita a rede social sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, salvo que se obteña expresa e expresamente o consentimento do usuario para facelo. Cando, pola propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor estea suxeito á modificación do perfil persoal do seguidor, comprometémonos a axudar e asesorarlle para tal fin na medida das nosas posibilidades.

Contidos aportados polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogs e instrumentos similares, os usuarios poden facer comentarios. Toda a información e comentarios recibidos consideraranse proporcionados de xeito gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada deste xeito. Tampouco se recomenda enviar publicamente información propia e moito menos de terceiros, e queda expresamente prohibido incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. O propietario do sitio web resérvase o dereito de publicar os comentarios enviados e eliminar todos os comentarios e contribucións que non estean relacionados co contido da entrada na que se fai o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito honrar, a propia imaxe ou intimidade, o dereito á protección dos datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, sexan ilícitos ou simplemente non apto para a publicación. En todo caso, o propietario do sitio web non se fai responsable das opinións expresadas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou eliminados serán destruídos. Quen envía un comentario é responsable de proporcionar contido lícito e é responsable das posibles responsabilidade que poidan xurdir, incluída calquera indemnización. A título enunciativo pero non limitativo, non utilizalos para: realizar actividades ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoio ao terrorismo ou a atentado contra os dereitos humanos. ; que poidan provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da entidade, dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexan susceptibles de provocar os prexuízos anteriormente mencionados; tentar acceder e modificar ou manipular as mensaxes doutros usuarios; violación do dereito á protección de datos. Se o usuario inclúe datos persoais, deberá cumprir a normativa de protección de datos. No que respecta ao seu, pode exercer os dereitos sinalados no apartado anterior.

Obriga de segredo e confidencialidade

O persoal e voluntariado de Grandes y pequeñas casas SL que teña algún tipo de intervención nas actuacións prestadas aos usuarios comprométese a non divulgar nin facer uso da información á que accedeu por razón do seu cargo. A información facilitada polo usuario terá, en todo caso, a consideración de confidencial, e non poderá ser utilizada para outros fins que os relacionados co propietario do sitio web. Comprometémonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos persoais e do deber de gardalos confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en cada momento o estado da tecnoloxía.

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, ligazóns e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do propietario do sitio web ou de terceiros. . sen que se ceda ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente. As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son propiedade de Grandes ypitascasasSL ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal outorgue dereito algún sobre elas. Aqueles usuarios que realicen comentarios no blog ou redes sociais ceden os seus dereitos de propiedade intelectual de xeito gratuíto, suxeitos ás condicións expresadas no apartado de “contidos aportados polos usuarios”.

Responsabilidades

O titular do sitio web en ningún caso será responsable dos danos e prexuízos de calquera tipo derivados, directa ou indirectamente, da non lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular do sitio web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que, fóra do seu control efectivo, puideran deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ao sitio web ou aos seus contidos.

Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible a través de Internet nesta mesma páxina web.

Política de cookies

Cookies.

 1. Grandes y pequeñas casas SL, infórmalle de que este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros que axudan a optimizar a súa visita. Se continúa navegando neste sitio web, consideramos que acepta o seu uso.
 2. Unha cookie (ou cookie de ordenador) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenada no navegador do usuario, para que o sitio web poida comprobar a actividade previa do usuario. As súas principais funcións son:
  1. Realizar un seguimento dos usuarios: cando un usuario introduce o seu nome de usuario e contrasinal, gárdase unha cookie para que non teñan que introducirse en cada páxina do servidor
  2. Obter información sobre os hábitos de navegación do usuario, en función da información que conteña e da forma en que se utilice o seu equipo, poderá recoñecer ao usuario
 3. Grandes y pequeñas casas SL ten a obrigación polo Real Decreto-Lei 13/2012 que modifica a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, de informar e obter o consentimento do Usuario sobre o uso de cookies neste sitio web.

Tipos de cookies.

 1. Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio dende o que se envían as cookies e trate os datos obtidos, pódense distinguir dous tipos:
  1. Cookies propias: Son aquelas que se envían ao teu ordenador desde os nosos propios equipos ou dominios e desde as que prestamos o servizo que solicitas.
  2. Cookies de terceiros: Son aquelas que se envían ao teu ordenador desde un equipo ou dominio que non é xestionado por nós, senón por outra entidade colaboradora. Por exemplo, os utilizados polas redes sociais, ou por contidos externos como Google Maps.
 2. Tamén existe unha segunda clasificación segundo o período de tempo que permanecen almacenados no navegador do Usuario:
  1. Cookies de sesión: son cookies temporais que permanecen no ficheiro de cookies do teu navegador ata que abandonas o sitio web, polo que non se rexistra ningunha no disco duro do teu ordenador. A información obtida a través destas cookies utilízase para analizar os patróns de tráfico na web. En definitiva, isto permítenos ofrecer unha mellor experiencia para mellorar o contido e a facilidade de uso.
  2. Cookies persistentes: gárdanse no teu disco duro e o noso sitio web lesas cada vez que realizas unha nova visita. Un sitio web permanente ten unha data de caducidade específica. A cookie deixará de funcionar despois desa data.
 3. Finalmente, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se tratan os datos obtidos:
  1. Cookies técnicas: Son as necesarias para a navegación e o bo funcionamento da nosa web. Permiten, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, acceder a partes de acceso restrinxido, utilizar elementos de seguridade, almacenar contidos para poder emitir vídeos ou compartir contidos a través das redes sociais.
  2. Cookies de personalización: Son aquelas que permiten acceder ao servizo cunhas características predefinidas en función dunha serie de criterios, como o idioma, o tipo de navegador a través do que se accede ao servizo, a configuración rexional desde a que se accede servizo, etc.
  3. Cookies de análise: Son aquelas que nos permiten cuantificar o número de usuarios e realizar así a medición e análise estatística do uso que os usuarios fan dos servizos prestados.
  4. Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficiente posible, dos espazos publicitarios que se poidan incluír na nosa web.
  5. Cookies de publicidade comportamental: estas cookies almacenan información sobre o comportamento do usuario obtida mediante a observación continua. Grazas a eles pódense coñecer os hábitos de navegación por internet e mostrar publicidade relacionada co perfil de navegación.

Cookies utilizadas neste sitio web.

 1. As cookies utilizadas neste sitio web identifícanse a continuación:
Nome Dominio Finalidade Validez Tipo
PHPSESSID Propio Esta cookie é utilizada pola linguaxe de scripts PHP para permitir que as variables da SESIÓN sexan gardadas no servidor web. Esta cookie é esencial para o funcionamento do sitio web. Sesión técnica
 1. Dadas as características de Internet, non sempre dispoñemos de información sobre as cookies colocadas por terceiros a través deste Sitio Web. Polo tanto, se atopa este tipo de cookies neste sitio web e non se describen aquí, infórmenos. Tamén pode contactar directamente co terceiro para solicitar información sobre as cookies que coloca, a finalidade e duración da cookie e como garante a privacidade do Usuario.

Modificar a configuración das cookies.

O Usuario pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu ordenador mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador.
 1. Para máis información sobre Internet Explorer fai clic aquí.
 2. Para obter máis información sobre Microsoft Edge, fai clic aquí.
 3. Para máis información sobre Firefox fai clic aquí.
 4. Para obter máis información sobre Chrome, fai clic aquí.
 5. Para máis información sobre Safari fai clic aquí.
 6. Para máis información sobre Opera fai clic aquí.
 7. Para obter máis información sobre Safari IOS, fai clic aquí.
 8. Para obter máis información sobre Android fai clic aquí.
 9. Para obter máis información sobre BlackBerry,fai clicaquí.
Tamén podes ir ao portal Your Online Choices ou ao portal Ghostery onde podes configurar, provedor por provedor, as túas preferencias con respecto ás cookies publicitarias de terceiros.

Guía sobre o uso de cookies.

Podes obter máis información sobre o uso das cookies na guía elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos premendo aquí.